תקנון האתר

א. כללי

 1. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את רכישת השירותים ו/או הקורסים המקוונים באתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 2. הנהלת האתר (להלן: “העסק“) רשאי בכל עת, על פי שיקולו דעתו הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
 3. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 4. העסק והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי השירותים המוצעים בו, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והעסק, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 5. טעות סופר בתיאור המחירים/שירותים לא תחייב את העסק.
 6. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, וכן חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש במידע המצוי בו לרבות מאמרים ו/או בקורסים המקוונים שנרכשו למעט שימושו האישי בלבד של המזמין.
 7. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העסק הוא המועד הקובע לכל דבר.

ב. הזמנה באתר

 1. על המזמין להיות בן 18 וכשיר משפטית לבצע פעולות מחייבות.
 2. על מנת לבצע רכישה של שירותים ו/או קורסים מקוונים באתר, על המזמין לבצע רישום באמצעות טופס הרשמה מקוון.
 3. כל אדם, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק  ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: “המזמין“).
 4. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
 5. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסק יהא רשאי למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
 • הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
 • מסירת פרטים שגויים במתכוון;
 • ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
 • כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

ג. רכישת הרצאות ו/או קורסים מקוונים באתר

 1. רכישת תכנים ובכללם קורסים מקוונים תתבצע באמצעות בחירת הקטגוריה הרצויה, וכן בחירת המסלול הרצוי, כאשר בהמשך יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני.
 2. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
 3. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 4. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 5. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: “ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי באופן סופי, תפתח למזמין ההרשאה והגישה לצפייה בתכנים כאמור להלן.
 6. לאחר השלמת ההזמנה, תשלח אל תיבת הדואר האלקטרוני של המזמין שם משתמש וסיסמא, באמצעותם יקבל גישה למערכת ותפתח לו הרשאה איתם יוכל לצפות בקורס המקוון לפרק זמן של שנה.
 7. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 8. העסק רשאי לשנות את מחירי המסלולים ו/או הקורסים מעת לעת כפי שימצא לנכון ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

ד. ביטול רכישה מצד המזמין

 1. עקב האפשרויות הרבות אשר ניתנות בפני המזמין להוריד ו/או להעתיק ו/או להשתמש בתכנים מיד עם רכישתם, וכן מאחר והמידע והתכנים המקוונים מהווים “חומר מחשב” ו/או “מידע” כהגדרתם בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995, הרי שאין תחולה לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 לעניין ביטול עסקה בגין רכישת הקורסים המקוונים ו/או יתר השירותים המוצעים, ולכן לא ניתן לבטל את הרכישה לאחר ביצועה ו/או לקבל כל החזר.

ה. ביטול רכישה מצד העסק

 1. העסק יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק ו/או לבטל כל רכישה ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והעסק ימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם ככל ששולם.
 3. למעט בגין השבת סכום הרכישה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העסק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

ו. אחריות

 1. ההסתמכות על המידע שנמסר בקורסים המקוונים הינה באחריות המזמין בלבד.
 2. המידע הנמסר הינו בגדר המלצה בלבד, ואינו מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ פרטני מקצועי של כל התחומים הנסקרים, ובכלל כך האחריות לשימוש בהם הינה על המזמין בלבד. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בכל מקרה על הסתמכות המבקר באתר על מידע זה, והאחריות לכך היא על המזמין בלבד.
 3. מאחר ומדובר בסביבה מקוונת, הרי שייתכנו שינויים באופן רציפותם של הקורסים המקוונים בין היתר בשים לב לסוג המכשירים השונים (טאבלטים/מחשבים/סמארטפונים וכו’), וכי למזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך.
 4. בכל מקרה העסק לא ישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

ז. זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, מאמרים, תכנים, סרטונים הנם רכושם של העסק בלבד.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים ו/או השירותים, המידע, התכנים וכן כל עיצוב הקיים בו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (positive.biz) וכן על עמודי האינסטגרם והפייסבוק הקשורים, וכן על סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של העסק אין לעשות בהם כל שימוש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לצלם, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

ח. סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיו האישיים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של העסק.
 2. העסק לא יעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 3. העסק לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של העסק.
 4. למרות האמור לעיל, העסק יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי העסק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 5. העסק יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העסק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק.
 7. העסק יהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 8. עצם מסירת פרטי המזמין לצורך הרשמה לדיוור או ביצוע רכישה באתר, מהווה הסכמה לקבלת דבר פרסומת ישירות לדוא”ל המזמין ו/או לכתובת מגוריו ו/או ישירות למכשיר הטלפון הנייד שברשותו, והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו באתר, ולא תהיה לך כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ט. יצירת קשר

 1. כתובת בית העסק הינה יעל רום 4, פתח תקווה
 2. טלפון ליצירת קשר: 051-5103355
 3. דוא”ל ליצירת קשר:  tal@positive.biz

י. דין ושיפוט

48. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.